Първите земеделски кооперации

След Първата световна война кооперативната идея намира благоприятна почва във Варна сред земеделците, овощарите и лозарите.

Кооперация “Димят” датира от 11 март 1920 г. първоначално като лозарско кооперативно сдружение, което в първите години на своето съществуване се занимава основно с производството на гладък лозов материал и облагородени вкоренени лози.

Силната конкуренция на общинския лозов разсадник и едрите пепиниеристи принуждава управителния съвет да закрие лозарския отдел и от есента на 1927 г. да премине към винопроизводство.

Реорганизирана е през 1947 г., а на 15 август 1959 г. кооперацията, заедно с двете си винарски изби е присъединена към Винпром – Варна.

През 1927 г. е създадено “Пепиниерско лозарско сдружение”. Складът се намира на бул. “Мария Луиза” N 2 – срещу Военния клуб.

През 1928 г. Варненската градска община организира Първата лозаро-винарска изложба в Юнашкия салон, която предизвиква голям интерес сред лозарите и винарите в цяла България и е най-голямото културно събитие във Варна. Благодарение на нея значително се засилва износът на българско грозде в чужбина.

Около 1930 г. е създадена Районна производствена Пепиниерска кооперация “Лозарска обнова” с ръководител Атанас Славов. Тя се занимава с производство на облагороден лозов материал.

На 2 юни 1930 г. се появява нова лозарска кооперация за общи доставки и продажби – “Мискет”. Намира се на ул. “Цар Симеон” N 27. Първоначално кооперацията наброява 109 члена и работи по устав, регистриран във Варненския окръжен съд. Подкрепена от Варненска популярна банка тя си поставя за цел да създаде по-рационална организация за събиране и продажба на гроздето, както и да контролира износа му.

Голям е приносът на тези кооперации за развитието на варненското лозарство. Той включва внедряване на нови сортове десертни и винени лози, производство на автентичен и висококачествен материал, осигуряващ заемането на нови площи с лозя. Кооперациите обединяват земеделските стопани от околията и защитават професионалните им интереси.

Животновъдите също започват да се обединяват в кооперации. През 1926 г. във Варна е учредена Трудово-поземлена кооперация “Черно море”, като през 1927 г. думата “поземлена” е заменена с “производителна”. Основните задачи на кооперацията са: “урежда демонстративен обор и демонстративно хранене на едър и дребен млечен добитък; обособява модерна свиневъдна станция за развитие на свиневъдството в стопанствата на членовете на кооперацията и за местното население”.

Подобна е и дейността в областта на птицевъдството, пчеларството и бубарството. Кооперациите уреждат застраховката на всички селскостопански произведения, на инвентара и сградите. Управителният съвет съдейства пред земеделската и кооперативна банка и другите кооператвни централи за отпускане на изгодни кредити за развитие на стопанствата на кооператорите.

Подвижната земеделска катедра организира редовно курсове, сказки и реферати; издава се земеделска книжнина; извършват се различни демонстрации; раздава се посадъчен материал, земеделски сечива и машини, както и добитък за разплод.