Икономика. Финанси. Мениджмънт

Библиографски справки

2023

Амортизационна политика и счетоводно отчитане на амортизацията

Безработицата в България

Годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет

За или против електромобилите

Инвентаризацията като способ на счетоводството

Капиталът в предприятието и неговото счетоводно третиране

Мотивация на персонала в предприятие за интериорен дизайн в област Варна

Подбор и назначаване на персонал

Правен статут и счетоводно отчитане на гражданските сдружения

Розово масло – история и съвременно производство в България

Социално отговорни практики и устойчиво развитие на речните круизни компании

Стратегически анализ на фирма So Simple Cosmetics

Фирмена култура – значение на етикета и облеклото. Външният вид на деловия мъж

2022

Бизнес комуникации с местни клиенти и доставчици. Фирмена култура и фирмени ценности.

Бизнес комуникации с чуждестранни клиенти и доставчици

Бизнес комуникациите в съвременния дигитален свят- преговори и техниките за осъществяването им

Бизнес среда на предприятието

Възможности за развитие на речните круизи (на примера на Дунав турс)

Възможности за развитие на селски туризъм в община Самоков

Възможности за развитие на туризма в община Шабла

Възможности за усъвършенстване на УЧР чрез набора и подбора в хотел „Белвю“

Икономически и социални ефекти на прогресивното подоходно облагане в България

Конкуренцията като основен фактор за развитие и въвеждане на `ноу-хау` в големите предприятия

Конкуренцията като основен фактор за развитие и въведение на `ноу-хау` във финансовите предприятия

Конфликти в организацията

Мениджмънт на човешките ресурси в индустриално предприятие занимаващо се с производство на козметични продукти в област Варна

Мотивация на персонала в сферата на образованието

Начини на организация на деловодната работа и основни деловодни дейности в сферата на производството

Начини на организация на деловодната работа и основни деловодни дейности в сферата на туризма

Невербална комуникация в мултикултурна компания. Трудности, конфликти, породени от културни различия

Планиране,търсене и подбор на персонал

Привличане, подбор и назначаване на персонал в предприятието. Софтуер за ТРЗ и ЛС

Промяна на ДДС при книгоиздаването и отражение върху потребителското търсене

Промяна на ДДС при ресторантьорите и отражение върху потребителското търсене

Пропорционалното подоходно данъчно облагане в България

Проучване и анализ на търговията на едро с хранителни стоки в област Варна

Развитие на селски туризъм в община Смолян

Стилове на управление в условията на постоянно променяща се пазарна обстановка в сферата на производството

Стилове на управление в условията на постоянно променяща се пазарна обстановка в сферата на туризма

Състояние и развитие на заведенията за пребиваване в морския туристически район в България

Фирмена култура и личностно излъчване на работното място – значението на етикета и облеклото

Хотелиерство

Цена на стоката – основен мотив за потребление на хранителните стоки в България

Ценови разлики на еднакви стоки в ЕС

2021

Възможности за развитие на различни видове туризъм в Русенска област

Право на ЕС – антикартелно и вътрешен пазар

2020

Модел за планиране и управление на производствения капацитет на индустриалните предприятия

2019

Алтернативи на бизнес планирането при превозите на пътници с железопътен транспорт

2018

Онлайн банкиране

Счетоводно отчитане на материалите

2017

Анализ на системата за заплащане във фирма

Сравнителен анализ между производство по стабилизация и оздравяване на предприятието

Същност и функции на неустойката в търговското право

Търговско представителство

2016

Възможности за приложение на гъвкави форми на работа и заплащане в индустриалния сектор в България

2015

Данъчно-облагателен процес и данъчен контрол. Същност, особености и перспективи

Теория за приходи и разходи на предприятието на общинските предприятия. Класификация на разходите

Финансово-счетоводен анализ

2014

Корпоративна социална банкова отговорност като основен антикризисен фактор за устойчиво развитие

Международен счетоводен стандарт 24 (МСС 24). Оповестяване на свързани лица

Психологически аспекти на организационната промяна

Рисков мениджмънт в сферата на транспорта (речен и морски)

Състояние, тенденции, проблеми и перспективи на търговията на дребно в България

Финансов анализ на фирма

2013

Антикризисно управление на фирма. Финансова криза-отражение върху предприятието.Мерки против кризата и методи за справяне

Електронна търговия

Оценка на моделите за лидерска подготовка на курсантите във ВВМУ и морски университети на други страни членки на НАТО

Ролята на делегирания бюджет за мотивиране на служителите в детските градини

Фирмена (корпоративна) идентичност

Характеристика на предприемача

2012

Класификация на разходите с цел подпомагане вземането на управленски решения според възможно прилагане на подходи на математическо моделиране

Отчитане дейността на търговските банки

Търговски банки – дейност и отчети

Тенденции и проблеми в развитието на търговията на едро в България

Управленски подходи при ценообразуването. Подход при който остойностяването се отлага до момента на завършване на продукта

Влияние на тренинговите форми на подготовка върху изграждане на лидерски качества в морските кадри

Застраховка “Злополука”

Какво е влиянието на държавните трансфери към местните бюджети и ефективността на финансиране на публичния сектор

Мотивация на военнослужещи във високорискови условия

Мотивация на човешките ресурси

Организация, отчитане и анализ на работната заплата

Отчитане на приходи и данъчно облагане в туристическото предприятие

Проблеми при отчитане на разходите и калкулиране себестойността на продукцията

Ролята на банките в кредитирането на недвижима собственост

Съвремени тенденции и възможности за изпозване на програмните продукти в счетоводството

Устойчиво развитие на фирмата

Фалита на банките в световен мащаб 2007-2011

Ценообразуване на пазара на недвижими имоти

2010

Автомобилна промишленост. Сервизна логистика

Акционерни дружества

Директни продажби – “за” и “против”

Качество и конкурентосподобност на фирмата

Лидерство. Адаптация. Теория на влиянието

Набиране и подбор на персонал (фирма Nivea)

Несигурността на фондовите борси и превръщането й в световна финансова и икономическа криза

Отчитане на приходите и разходите в сферата на международния автомобилен транспорт

Стратегическо управление на малки и средни предприятия

Съдебно-счетоводни експеризи

Управление на качеството

Управление на транспортните фирми

Усвояване на европейски средства, фондове. Корупция при усвояването

Фирмена култура

Споделете