Икономика. Финанси. Мениджмънт

Библиографски справки

2020

Модел за планиране и управление на производствения капацитет на индустриалните предприятия

2019

Алтернативи на бизнес планирането при превозите на пътници с железопътен транспорт

2018

Онлайн банкиране

Счетоводно отчитане на материалите

2017

Анализ на системата за заплащане във фирма

Сравнителен анализ между производство по стабилизация и оздравяване на предприятието

Същност и функции на неустойката в търговското право

Търговско представителство

2016

Възможности за приложение на гъвкави форми на работа и заплащане в индустриалния сектор в България

2015

Данъчно-облагателен процес и данъчен контрол. Същност, особености и перспективи

Теория за приходи и разходи на предприятието на общинските предприятия. Класификация на разходите

Финансово-счетоводен анализ

2014

Корпоративна социална банкова отговорност като основен антикризисен фактор за устойчиво развитие

Международен счетоводен стандарт 24 (МСС 24). Оповестяване на свързани лица

Психологически аспекти на организационната промяна

Рисков мениджмънт в сферата на транспорта (речен и морски)

Състояние, тенденции, проблеми и перспективи на търговията на дребно в България

Финансов анализ на фирма

2013

Антикризисно управление на фирма. Финансова криза-отражение върху предприятието.Мерки против кризата и методи за справяне

Електронна търговия

Оценка на моделите за лидерска подготовка на курсантите във ВВМУ и морски университети на други страни членки на НАТО

Ролята на делегирания бюджет за мотивиране на служителите в детските градини

Фирмена (корпоративна) идентичност

Характеристика на предприемача

2012

Класификация на разходите с цел подпомагане вземането на управленски решения според възможно прилагане на подходи на математическо моделиране

Отчитане дейността на търговските банки

Търговски банки – дейност и отчети

Тенденции и проблеми в развитието на търговията на едро в България

Управленски подходи при ценообразуването. Подход при който остойностяването се отлага до момента на завършване на продукта

Влияние на тренинговите форми на подготовка върху изграждане на лидерски качества в морските кадри

Застраховка “Злополука”

Какво е влиянието на държавните трансфери към местните бюджети и ефективността на финансиране на публичния сектор

Мотивация на военнослужещи във високорискови условия

Мотивация на човешките ресурси

Организация, отчитане и анализ на работната заплата

Отчитане на приходи и данъчно облагане в туристическото предприятие

Проблеми при отчитане на разходите и калкулиране себестойността на продукцията

Ролята на банките в кредитирането на недвижима собственост

Съвремени тенденции и възможности за изпозване на програмните продукти в счетоводството

Устойчиво развитие на фирмата

Фалита на банките в световен мащаб 2007-2011

Ценообразуване на пазара на недвижими имоти

2010

Автомобилна промишленост. Сервизна логистика

Акционерни дружества

Директни продажби – “за” и “против”

Качество и конкурентосподобност на фирмата

Лидерство. Адаптация. Теория на влиянието

Набиране и подбор на персонал (фирма Nivea)

Несигурността на фондовите борси и превръщането й в световна финансова и икономическа криза

Отчитане на приходите и разходите в сферата на международния автомобилен транспорт

Стратегическо управление на малки и средни предприятия

Съдебно-счетоводни експеризи

Управление на качеството

Управление на транспортните фирми

Усвояване на европейски средства, фондове. Корупция при усвояването

Фирмена култура