Маркетинг. Реклама. PR

Библиографски справки

2023

Изследване на маркетинговата обкръжаваща среда за адекватно пазарно поведение на фирма за производство и търговия на биопродукти в област Варна

Медия планиране на рекламна кампания при въвеждане на нов застрахователен продукт

Разработване на конкурентна маркетингова стратегия на предприятие за рекламни услуги

2022

Политическа коректност в рекламта

2020

Лидерски умения за управление на работния екип

Състояние и развитие на електронната търговия от типа “Бизнес към бизнес”

2019

Рекламна и езикова политика в медийните текстове на специализирани онлайн издания

2017

Венеция и масовия туризъм

2015

Вирусен маркетинг. Пазарна дифузия на технологични процеси

2014

Стратегия за подобряване качеството на музикално-артистичната дейност в к. к. “Албена”

2013

Изготвяне на портфолио

Комуникационни умения за спечелване на клиента

Рекламна и PR кампания на агенция за недвижими имоти

2012

Вербална и невербална комуникация в туризма

Развитие на рекламата

2011

Комуникационна политика за изграждането на корпоративен имидж на СК “Интерком Груп – Черноморски юнак” – Варна

Корпоративният имидж на летищен комплекс Варна и оптимизиране на бизнес ефектите

Мултилевъл маркетинг

2010

Електронен маркетинг

Интегрирани маркетингови комуникации

Интернет-реклама. Брандинг

Маркетингова среда на фирмата

Осведоменост за търговска марка. Начини за създаване на стойност чрез осведоменост за търговска марка

Печатната реклама

Плакатът в културата на джаза

Управление на дистрибуцията

Споделете