Образование. Възпитание. Педагогика

Библиографски справки

2022

Висшето образование в България (1948-2021)

Екологично и интеркултурно образование

Съпоставка на теориите на Жан Пиаже и Лев Виготски

Физическо, когнитивно, езиково, психосоциално и психологично развитие в ранна, средна и късна детско-юношеска възраст

2021

Видове детски театър и ролята му за ценностна ориентация на детето в предучилищна и училищна възраст

Личностно-ориентираният подход в практическото обучение на студентите

Музикално терапевтични подходи и техники в обучението по музика при 5-7 годишни деца

Обогатяване на детския речник чрез природата

Образователни системи

Предучилищна педагогика

Проблеми при разработването на стратегии за подкрепа на ученици със СОП

Развитие на личността в предучилищна възраст

Училищният директор като лидер

Формиране на умения за общуване учител-дете чрез театрализите игри и занимателни елементи

2020

Изкуственият интелект в начален етап на образование

Музикалното възпитание в детската градина

2019

Възможности за стимулиране на фантазното мислене и речево развитие на 6 годишните деца в условията на детската градина

Диагностика на комуникативните умения в предучилищна възраст

Диагностика на социалните учения и готовност за училище на деца със СОП чрез методиката на Р. Жил

Новото поколение “Z” и библиотеките, книгите. Обучение на поколението “Z” в училище.

Образователна среда в детската градина и началното училище

Патриотично възпитание в детската градина : методи, форми, похвати

Полът и възрастта на учителите – фактори за проява на агресивно поведение на учителите

Приобщаващо образование в страните членки на Европейския съюз

Развитие на личността и мисленето на учениците чрез обучение по матаматика

Ролята на електронните учебници в обучението по математика

Формиране на математическото мислене чрез дидактична игра

2018

Атеистично възпитание в българските училища през социализма

Екологично възпитание и екологична култура

Изследване на упражненията по БЕЛ за развиване на рецептивните умения на учениците в 4 клас

Историческите документи в системата на образованието

Народни празници и обичаи в конструктивната дейност в детската градина и тяхното влияние за формиране на детето като личност

Нравствено възпитание и нравствена култура

Перспективно планиране на сюжетно-ролевата игра за деца от доучилищна и начална училищна възраст

Подготовка и готовност на децата за училище

Потребностите на родителите и децата от ромската общност във връзка с възпитанието и обучението на децата

Сравнителен анализ между предучилищното и началното образование в България, Швеция и Норвегия

Физическо възпитание и спорт (футбол) в университетите

Формиране и развитие на комуникативните умения на учениците в IV клас чрез обучението по БЕЛ

Формиращо оценяване в началното училище

2017

Агресията на децата от предучилищна възраст

Възпитанието на децата в детската градина чрез играта и физическата култура

Диагностика в предучилищната група

Емоционално-нравствената готовност на децата за училище

Нравствено развитие и възпитание чрез игра в предучилищна възраст

Обучение и възпитание по метода на Мария Монтесори

Педагогическите възгледи на Стоян Омарчевски

Приобщаването на деца от малцинствените групи към образователната система

Ролята на дидактичните игри за математическото развитие на децата от предучилищна възраст

Сензорно възпитание и сензорна култура

Социалната готовност на децата за училище

Съвременни аспекти на здравното образование в предучилищна възраст

Училищната библиотека като образователен център

 

 2016

Играта като основен метод в ситуациите по математика във втора група на детската градина

Повишаване на познавателния интерес и познавателната активност на учениците в начален етап към самостоятелната работа чрез прилагане на ИКТ в процеса на обучение

Професионална адаптация на младите учители в съвременните условия

Формиране на знания у децата за животинския свят и значението им за полагане основи на екологично възпитание в детската градина

2015

Изследване на качеството на обучение в Медицински университет – Варна

Качеството на обучение в Медицински университет – Варна и реализацията на студентите на пазара на труда

Ролята на детската градина за повишаване педагогическата култура на родителите

Теоретични основи на знанията за аритметичните действия умножение и деление

Формиране на професионално компетентни рентгенови лаборанти съобразно потребностите и изискванията на съвременното здравеопазване (педагогически поглед)

2014

Адаптация в ранна детска възраст в условията на детска ясла

Диагностика на формираните начални практически умения у децата от първа възрастова група на детската градина за работа с природни материали

Организация и управление на предучилищно и начално образование

Семейството като фактор за емоционално благополучие на детето

Стратегия и училищна политика на ОУ “Отец Паисий” : Интеграция на деца от ромска етническа общност

2013

Възпитаване на култура у децата за познаване на българските национални празници и обичаи в образователно направление КТБД

Диагностика на постиженията на децата в детската градина при реализиране на интерактивни методи в образователно направление КТБД

Екипната работа в детската градина

Екологичното възпитание в предучилищна възраст. Автори и проблеми

Нравственото възпитание в семейството и детската градина

Общински Детски Комплекс Варна: 60 години организирана извънучилищна дейност

Психологически пренос на моралните роли на родителите върху детето при осъществяване на религиозното възпитание

Самостоятелната работа – метод на обучение по математика в първи клас

Ролята на съвместните форми между детската градина и семейството за формиране нравственото възпитание на детето

Съчиняване на описателен текст загадка – гатанки в предучилищна група

Формиране на начални умения за приложение на елементи от декоративно-приложното изкуство в образователното направление КТБД (подготвителна група)

Формиране на ценности у учениците чрез обучението по физическо възпитание и спорт (12-14 годишна възраст)

2012

Илюстрацията в учебниците

Материали за образованието от периодичен печат – Варна

Методическа система от обучаващи задачи за усвояване на познавателно-практически умения за конструиране при 5-7 годишните деца

Наказание и поощрение в българското училище

Социокултурната компетентност в учебниците по български език за чужденци за ниво В1

Стимулиране на речевото развитие при 5-6 годишните деца чрез използване на интерактивни техники и технологии

2011

Животът като игра и възпитателното въздействие на изкуството в предучилищна възраст

Проблемно-нестандартни средства, провокиращи мисленето на децата по математика в предучилищна възраст

Решаване на нестандартни задачи с повишвна трудност и логически задачи по математика – 3 кл.

Ролята на математиката за интелектуалното развитие на деца билингви (начално образование)

Ролята на математическата подготовка за развитие на логическото мислене у децата в детската градина

Семейството и детската градина през първите седем години от изграждането на личността

Съвременни теоретични и приложно-математически решения за обучение по конструктивно-техническа дейност за детска градина

Съставни текстови задачи в обучението по математика – 2 клас

Урокът в началната образователна степен

2010

Възпитание чрез изкуство в начална образователна степен

Възпитателната функция на театралното изкуство за деца

Играта-инсценировка като важно средство при формиране на начални (елементарни) социални качества при 3-4 годишни деца

Образованието във Варна (1944 – 1959)

Ортографичното обучение в начална училищна възраст чрез образни мнемотехники

Развиване на критично отношение към миналото чрез използване на източници от учебници на балкански страни

Развитие на теорията за детската игра

Ролята на околния свят за развитието на децата

Ролята на социалния свят и обществената среда за развитието на децата и техните знания за предметната среда (в предучилищна възраст)

Тестовете в обучението. Тестовете в обучението по история 5 – 12 клас

Формиране на естетически качества и умения в обучението по домашен бит и техника за 3 клас

Формиране на естетически качества у децата в подготвителната група във връзка с народните празници и обичаи – работа с природни материали

Художествената ролева игра – фактор за културно отношение на 5-6 годишните деца

Споделете