Социална политика

Библиографски справки

2022

Равенство в третирането на жените и мъжете

Социални и психологически фактори за упражняването на насилие върху деца, настанени в специализирани институции и центрове за настаняване от семеен тип

2020

Осигуряване на заетост на хората с увреждания в България

2014

Акушерката, семейно-консултативна дейност, приоритет женско здраве при маргиналните групи

Влияние на социални и демографски фактори върху предлагането на пазара на труда

Изследване на процеса на социална работа за интеграция на деца с нарушено развитие

Медико-социални проблеми на аборта. Роля и задачи на акушерката

2013

Ролята на НПО във деинституционализацията

Формиране на социални нагласи

2011

Стимулира или обезсърчава системата за социално подпомагане

2010

Защитени жилища : Трудности в процеса на социализация на лица с ментални увреждания, отглеждани в специализирани институции

Споделете