Здравеопазване. Медицина

Библиографски справки

2023

Венерически болести

Д-р Сребра Родопска

Модели на хранене при възрастни пациенти с тип 1 захарен диабет (диета, хранително поведение)

Обекти на интелектуална собственост при въвеждане на технологии и иновации във фармацията

Проф. Д-р Христо Одисеев

2022

Зависимост и психическа коморбидност

2021

Автозомни мутации. Синдром на Даун. Синдром на Патау

Историческо развитие на педиатрията в България

Историческо развитие на сестринството в България

Малкотазови и чревни абсцеси

Мускулна дистрофия

Преживяемост при пациенти с епилептични пристъпи след инсулт

Токсикология

Хоспис – медико-социални аспекти

2018

Гроздолечение / Винолечение

Здравеопазването в публичния сектор – проблеми и решения

ХИВ и СПИН

2017

Задължителни и препоръчителни имунизации от правна гледна точка

Лечебната сила на животните

Мобилност и политики за задържане на медицински специалисти в България

Отношение към хората с деменция и болест на Алцхаймер в България, САЩ, Турция, Германия, Япония

Практики и проблеми при провеждане на процедури по ЗОП на българските лечебни заведения

2016

Активно обучение на деца в болнични условия за преодоляване на стреса

Близнаци и близначество

Имунизационното дело в България след 1944 г.

Ин витро оплождане

Лично пространство на пациента в медицинските заведения

2015

Изследване на качеството на обучение в Медицински университет – Варна

Имунизационното дело във Варна и региона до 1944 г.

Качеството на обучение в Медицински университет – Варна и реализацията на студентите на пазара на труда

Управление и финансиране на здравеопазването в Бъгария и страни от Европейския съюз

Формиране на професионално компетентни рентгенови лаборанти съобразно потребностите и изискванията на съвременното здравеопазване (педагогически поглед)

2014

Акушерката, семейно-консултативна дейност, приоритет женско здраве при маргиналните групи

Информирано съгласие на пациента

Лечение на епилептични припадъци след инсулт

Медико-социални проблеми на аборта. Роля и задачи на акушерката

Медицинска (лекарска) тайна

Медицинско право

Социално-медицински проблеми в процеса на получаване на лабораторно-медицински услуги в извънболничната помощ

Хемодиализа

Херпесни вируси. Епщайн вирус. Сексуално предавани инфекции

2013

Откриване на детски творчески център за деца с аутизъм

Речева комуникация лекар – пациент

Уроинфекции

Фактори, оказващи влияние върху психологическия климат в медицинския екип

2012

Интрадискална озонова терапия

Ятрогенни прояви при лечение със снемаеми частични и тотални плакови протези

2011

Анализ на взаимоотношенията лекар пациент, медицинска сестра – пациент в болничното заведение. Фактори, влияещи на отношенията и условия за оптимизиране

Андрагогически подход при формирането на професионална компетентност у студентите в медицинските колежи

2010

Депресия при Хронична обструктивна белодробна болест

Споделете