Селища, имена и статут на населените места в България

Селищата и селищната мрежа като исторически категории са подложени на непрекъснати изменения. Особено бързи промени настъпват по време на преходни политически и социално-икономически периоди. Възникнали през различни епохи, селищата променят функционалната си структура, големината и външния си облик. Една част от тях се разрастват териториално, други се сливат. На незаселени и слабо обитавани места възникват нови селища, а други постепенно западат и част от тях, включително и такива с многовековна история, отмират.

Наименованията на селищата съдържат най-разнообразна информация – за местоположението, историята, връзката на селището с важно историческо събитие или личност, географско понятие и т. н.

Представяме справочници на селищните имена в България и в частност на Варненска област. Те са предназначени за широк кръг специалисти, изследователи, както и за читатели, интересуващи се от топонимията, историята и географията на селищата в България.

Промените в имената и статута на селищата в България 1878-1972

Коледаров, Петър Ст. и др. Промените в имената и статута на селищата в България : 1878-1972 г. : [Азб. справ.] / Петър Коледаров, Николай Мичев. – София : Наука и изкуство, 1973 (Враца : В. Александров). – 287 с. : с к. ; 21 см

Изданието представлява първото пълно, обобщено и систематизирано изложение на имената и правното положение на българските селища през следосвобожденския период. Разгледани са промените в имената, статута и съществуването на всички селища в днешната територия на България от Освобождението до края на 1972 г. Посочени са административните актове с техния номер, дата и място на обнародване, а в случаите, където липсват – годината и периодът на извършените промени. За всяко селище са дадени и допълнителни данни като категорията, годината, от която е в днешните предели на страната, административната принадлежност към съответния окръг, географското положение, броя на населението, съответните присъединени селища и др.

Речник на селищата и селищните имена в България 1878-1987

Мичев, Николай и др. Речник на селищата и селищните имена в България 1878-1987 / Николай Мичев, Петър Коледаров. – София : Наука и изкуство, 1989 (Варна : Ст. Добрев-Странджата). – 303 с. ; 21 см

В речника са включени имената на селищата, срещани в официалните издания от Освобождението на България до края на 1987 г.

Речник на имената и статута на населените места в България 1878 – 2004

Мичев, Николай. Речник на имената и статута на населените места в България 1878-2004 / Николай Мичев Николаев. – София : ИК Петър Берон : Изток-Запад, 2005. – 408 с. ; 20 см (към каталог)

Обхваща по-голям период – от 1878 до 2004 г. За съществуващите към 2004 година 244 града и 5096 села са дадени сведения и за броя на населението съгласно данните на Националния статистически институт от последното преброяване.

Речник на селищни имена и названия на административно-териториални единици в българските земи през XV-XIX век

Андреев, Стефан. Речник на селищни имена и названия на административно-териториални единици в българските земи през XV-XIX век / Състав. Стефан Андреев. – София : Глав. управл. на арх. при Минист. съвет, 2002 ([София] : ПК Д. Благоев ООД). – 304 с. : с к. ; 24 см. – (Архивни справочници ; 5) (към каталог)

Справочникът е изработен на основата на османотурски архивни материали от сбирките на Ориенталския отдел на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, Централния държавен архив при Държавна агенция „Архиви”, Държавен архив – Добрич, Регионалните исторически музеи в Търговище, Шумен и Варна и Истанбулския османски архив на Генералната дирекция на държавните архиви на Република Турция. Целта на изданието е да улесни изследователската работа на специалистите при определяне местонахождението на голям брой селища и административно-териториални единици, част от които са новоустановени. Включени са и арабографичните варианти на топонимите.

Справочник на селищните имена във Варненска област

Аджемлерски, Светослав Стоянов. Справочник на селищните имена във Варненска област / Светослав Аджемлерски ; [отг. ред. Мария Ангелова-Атанасова]. – В. Търново : Астарта, 2012. – 246 с. : с ил., к. ; 24 см (към каталог)

Монографията се издава по проект “Тезаурус на българската топонимия – неизчерпаем източник на информация за културно-историческото минало и народностна идентичност”, финансиран от Фонд “Научни изследвания” при Министерството на образованието, младежта и науката. Представени са названията на селища във Варненска област, както и такива с променен статут – след новите административно-териториални промени са присъединени към Добричка или Шуменска област. Включени са и няколко курорта – “Златни пясъци”, “Св. Св. Константин и Елена”, както и квартали на Варна, Провадия и Девня. Информацията е актуална и полезна за цялостното изясняване на променящата се поселищна история на региона.